Policja Województwa Śląskiego i jej funkcjonariusze w Piekarach Śląskich

Poniższy artykuł jest owocem kilkuletniej pracy, a sam proces kompletowania materiałów zajął setki godzin. Dzięki tej pracy udało się udostępnić Państwu największe kompendium poświęcone piekarskiej policji z okresu II Rzeczpospolitej. Rzecz jasna, poniższy artykuł nie wyczerpuje tematu i wraz z przypływem nowych materiałów będzie uzupełniany. Temat Policji Województwa Śląskiego jest niezwykle ciekawy, a przy tym praktycznie zapomniany. Funkcjonariusze policji stanowili ład i porządek w trudnym okresie powstawania państwa polskiego z popiołów, kiedy wszechobecna bieda i nędza mieszkańców prowadziła na drogę występku i przestępstwa.

Rys historyczny

Podwaliny pod powstanie Policji Województwa Śląskiego ustanowiła Policja Plebiscytowa / Policja Górnego Śląska (APO) sformowana po II powstaniu śląskim. Wszystko dzięki Polskiemu Komitetowi Plebiscytowemu, któremu za cenę zakończenia drugiego powstania udało się uzyskać wiele ustępstw na rzecz Polaków. Policja Plebiscytowa zastąpiła niemiecką formację porządkową Sicherheitspolizei, oskarżaną o uciskanie ruchów polskich na Śląsku. Nowa służba działała na zasadzie parytetu. Liczba funkcjonariuszy polskojęzycznych była równa liczbie funkcjonariuszy niemieckich.

Policja Górnego Śląska miała za zadanie zapewnić ład i porządek podczas przygotowań i realizacji plebiscytu. Z chwilą wybuchu III powstania śląskiego, które wybuchło na fali niezadowolenia z wyniku plebiscytu, polscy funkcjonariusze zostali przeorganizowani w Żandarmerię Górnego Śląska. Pod koniec trwania tego zrywu, w obliczu ciężkiej sytuacji na froncie, zostali oni włączeni czynnie do walk. Funkcjonariusze ci stanowili dobrze wyszkolone i wyposażone jednostki bojowe, które wsławiły się podczas walk m.in. o górę św. Anny, Gogolin, Paruszowice, Grabówkę czy też Krasów.

Na mocy konstytucji Sejmu Ustawodawczego z dnia 15 lipca 1920 roku (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Śląsk otrzymał z rąk Państwa Polskiego status autonomii. Dzięki temu po podpisaniu traktatu w Genewie w czerwcu 1922 roku los Śląska spoczywał w rękach Ślązaków, z wyłączeniem polityki zagranicznej, sądownictwa, wojskowości i polityki celnej, która pozostała w kwestii Rządu Polskiego. Na mocy autonomii utworzono także Policję Województwa Śląskiego, która wbrew próbom wchłonięcia jej przez władzę centralną po przewrocie majowym pozostała autonomiczną jednostką podlegającą bezpośrednio Wojewodzie Śląskiemu.

Pierwszy zarys koncepcji Policji Województwa Śląskiego został stworzony w 1921 roku w sekcji bezpieczeństwa przy Naczelnej Radzie Ludowej w Bytomiu, którą kierował pułkownik Stanisław Młodnicki. Podstawę działalności oparto na ustawie o Policji Państwowej z 1919 roku, wprowadzając nieznaczne zmiany. Jedną z nich była inna nazwa (PWŚl.) oraz detale na umundurowaniu.

W celu zapewnienia w przyszłości bezpieczeństwa na terenie Śląska zaczęto werbować kandydatów do służby w Katowicach-Bogucicach. Duża część przyjętych funkcjonariuszy miała doświadczenie w byłych formacjach porządkowych (APO, żandarmeria, milicja czy Straż Gminna). Kierowano ich na szkolenia do Cieszyna oraz Torunia, a następnie na praktyki w Żandarmerii Wojskowej na Śląsku Cieszyńskim czy też do Policji Państwowej na terenie województwa kieleckiego. Funkcjonariusze ci stanowili zalążek Policji Województwa Śląskiego, która w czerwcu 1922 roku przejęła (po uroczystej defiladzie w Katowicach) z rąk Policji Państwowej sprawowanie ładu i porządku na terenie Śląska.

Pierwszym komendantem PWŚl. był pułkownik Stanisław Młodnicki, a jego następcami zostali inspektorzy: Leon Wróblewski, Adam Bronisław Kocur i Józef Żółtaszek.

Służba

Zakres działalności policji był szeroki. Jej podstawowe cele miały odniesienie do działań współczesnej Policji Państwowej. Ponadto przedwojenni funkcjonariusze kontrolowali i prowadzili wywiad instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw. Inwigilowali partie polityczne oraz zwalczali wszelkie przejawy komunizmu. Funkcjonariusze kontrolowali także wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej ruch oraz pas graniczny w miejscowościach leżących przy nowo powstałej granicy z Niemcami.

Niewątpliwym atutem służby w formacji policyjnej był wysoki autorytet wśród społeczeństwa oraz bezpieczeństwo stabilnej pracy. Służba była wyjątkowo ciężka i niebezpieczna. W ciągu 17 lat istnienia formacji zginęło na służbie ponad 20 funkcjonariuszy, a wielu innych zostało rannych.

Skromne zarobki kontrastowały z wysokimi wymaganiami i obowiązkami. Policjanci byli zobowiązani do chodzenia w mundurach nawet poza służbą, co sprawiało, że funkcjonariusze de facto bez przerwy stali na straży porządku. W związku z tym ich zachowanie zawsze musiało licować z honorem munduru i policji. Za wszelkie uchybienia i przewinienia czekały ich kary aresztu i zwolnienia dyscyplinarne.

Dużym problemem wśród funkcjonariuszy było nadużywanie alkoholu, co wynikało z ciągłego stresu i różnego rodzaju zagrożeń. W celu przeciwdziałania temu procederowi Komenda Główna nakazywała organizację i animację życia funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Zakładano m.in. biblioteki i świetlice, a w obejściach placówek ogrody warzywne, królikarnie, a także – co dziś brzmi egzotycznie – hodowle jedwabników.

Mimo prób przeciwdziałania problemom funkcjonariusze często byli zwalniani dyscyplinarnie ze służby za swoje przewinienia. Działo się to najczęściej w latach 20. – w początkowym okresie kształtowania się tej służby.

Liczba funkcjonariuszy w Policji Województwa Śląskiego oscylowała w granicach 3 tysięcy. Przyjęcia w szeregi policji praktycznie ustały w 1924 roku. Związane to było m.in. z dużymi problemami finansowymi administracji, wywołanymi wielkim kryzysem gospodarczym w latach 30. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę Zaolzia do policji napłynęła „świeża krew” potrzebna do obsadzenia placówek na tym terenie.

Materiały źródłowe

Plan mobilizacyjny na wypadek wojny przewidywał, że akta policyjne, z wyjątkiem niektórych rodzajów przeznaczonych do ewakuacji, mają być zniszczone. Z powodu nagłego wybuchu wojny i tempa nacierających wojsk niemieckich część z nich nie została zniszczona i wpadła w ręce okupantów. Jeszcze w czasie trwania wojny powróciły do katowickiego archiwum akta PWŚl. ewakuowane na Kresy Wschodnie. Po 1945 roku różnymi szlakami, m.in. z terenu Związku Sowieckiego, napłynęły kolejne partie materiałów, zebrane obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach w jeden zespół archiwalny pod nazwą: Policja Województwa Śląskiego [1911] 1922–1939.

Niestety akta z terenu Piekar Śląskich są dosyć skromne i dotyczą tylko posterunku w Piekarach Wielkich i komisariatu w Szarleju.

Na szczególną uwagę zasługuje jednostka zawierająca opis dzielnicy Szarlej. W teczce tej znajdują się takie dane jak: opis wszystkich nieruchomości, dane właścicieli, zarządców, a także opinie o ich mieszkańcach. W wykazach można znaleźć także spisy sklepów, szynków, instytucji, kin etc.

Pozostając jeszcze przy szarlejskich zasobach, warto odnotować fakt istnienia księgi wydarzeń z okresu I–V 1935 roku oraz X 1938–VII 1939 roku, a także telefonogramów wykonanych na przełomie 1925 i 1926 roku. Teczką równie ciekawą, uświadamiającą nam problematykę przemytnictwa na terenie naszego miasta, jest jednostka zawierająca wykazy osób trudniących się tym procederem.

W zachowanym zasobie posterunku Piekar Wielkich wartą wymienienia jest teczka Księgi wypadków z lat 1925–1927. Zawiera ona opis spraw, które zostały podjęte przez piekarskich funkcjonariuszy. Przekrój śledztw jest szeroki. W teczce można znaleźć opisy kradzieży, napadów, samobójstw, a także nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się na przestrzeni dwóch lat na terenie ówczesnej gminy Piekary Wielkie.

Dużym uzupełnieniem materiałów, na którym oparty jest poniższy artykuł, są teczki ogólne znajdujące się w zespole 38. Wykazy osobowe poszczególnych placówek zostały sporządzone na zachowanych praktycznie w całości rozkazach Komendy Głównej w Katowicach. Także teczki osobowe, które zostały zachowane w sposób wybiórczy, przedstawiają wysoką wartość merytoryczną.

Zespół nr 38 katowickiego archiwum nie jest jedyną skarbnicą wiedzy. W katowickim archiwum udało się także zlokalizować teczki piekarskich funkcjonariuszy w zespole Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Choć zasób posiada olbrzymie braki, to trafiają się kompletne teczki pracownicze zawierające wszystkie informacje o służbie i życiu policjantów.

Archiwum w Katowicach to nie jedyne miejsce, gdzie można znaleźć informacje o policjantach służących na terenie naszego miasta. Także w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie znajdują się poświęcone im materiały. Pomijając teczki służby wojskowej, dosyć często udaje się zlokalizować i pozyskać teczki odznaczeniowe (Krzyża Walecznych, Virtuti Militari, Krzyża oraz Medalu Niepodległości) zawierające m.in. życiorysy piekarskich stróżów prawa.

Wszystkie dostępne i cudem ocalone materiały tworzą niesamowicie ciekawą historię, która tworzyła się na przestrzeni 17 lat istnienia formacji na terenie naszego miasta.

 


Piekarskie placówki Policji Województwa Śląskiego

Struktura Policji Województwa Śląskiego składała się z komend, komisariatów i posterunków podlegających Komendzie Głównej Policji w Katowicach.

Na terytorium obecnych Piekar Śląskich w 1922 roku znajdowały się następujące placówki:

Podlegające Komendzie Policji w Świętochłowicach

 • Komisariat w Szarleju
 • Posterunek Piekary Wielkie
 • Posterunek Brzeziny Śląskie
 • Posterunek Brzozowice
 • Posterunek Kamień
 • Posterunek Dąbrówka Wielka

Podlegające Komendzie Policji w Tarnowskich Górach

 • Posterunek Kozłowa Góra

From Address: To:

Z biegiem lat i zmian administracyjnych struktura placówek ulegała modyfikacjom, które zostały nakreślone w opisach placówek.

W marcu 1939 roku zlikwidowano powiat świętochłowicki i zmieniono podział administracyjny. Piekary Śląskie wraz z pozostałymi ówczesnymi gminami, które wchodzą dziś w skład naszego miasta, zostały włączone do powiatu tarnogórskiego. Ten sam podział wprowadzono w PWŚl. i od kwietnia 1939 roku piekarskie placówki zostały włączone pod komendę w Tarnowskich Górach.

 

 


Posterunek Dąbrówka Wielka

Działalność posterunku, w oparciu o zebraną dokumentację, szacuje się na lata 1922–1939. Istniała przynajmniej jedna lokalizacja posterunku. Placówka ta zlokalizowana była w istniejącym do dziś budynku przy ul. Przyjaźni 116. Z pozyskanych informacji wynika, że dom był wynajmowany od prywatnych osób. Budynek został odrestaurowany i jest zamieszkany do dziś. Obsada posterunku wahała się na przestrzeni lat od czterech do sześciu funkcjonariuszy.

Posterunek w Dąbrówce Wielkiej

Obsada posterunku

Starszy Przodownik

Barteczko Brunon

Urodzony 05.02.1899 w Głużynie w powiecie Rybnickim, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Zasługi za Dzielność. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej jako komendant w latach 1935-1939. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Przodownik

Granieczny Ignacy

Urodzony 31.01.1897. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej jako komendant w latach 1924-1935.

Przodownik

Kulik Augustyn

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922-?. b/d

Przodownik

Nawrot Franciszek

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922-?. b/d

Przodownik

Spruś Augustyn

Urodzony 24.10.1882. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej, jako komendant w latach 1923-1924. Zmarł 05.12.1935

Przodownik

Stańco Józef

Urodzony 15.03.1897 roku w Ciścu powiat Żywiecki. Służbę pełnił w latach 1922-1923 w posterunku w Dąbrówce Wielkiej, zmarł 26.07.1935 roku

Starszy Posterunkowy

Dolnicki Franciszek

Urodzony 04.09.1897 w Rojcy, powiat Tarnowskie Góry. Odznaczony Mieczami Hallerowskimi. W Dąbrówce Wielkiej służył od 1935 do 1939 roku.

Starszy Posterunkowy

Fojcik Tomasz

Urodzony 4.12.1888 w Szarleju. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. Służbę w Dąbrówce pełnił od 1927 do 1939 roku.

Starszy Posterunkowy

Joszko Józef

Urodzony 03.07.1893. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1923-1934. b/d

Starszy Posterunkowy

Konka Józef

Urodzony 23.07.1889 w Czekanowie, pow. gliwicki. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922-1925.

Starszy Posterunkowy

Korzeniowski Marian

Urodzony 14.08.1896 w Świętkowie, powiat Żnin, województwo Poznańskie. Służbę w Dąbrówce Wielkiej pełnił od 1922 do 1923 roku. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Posterunkowy

Ludyga Tomasz

Urodzony 17.12.1897r roku w Piekarach Wielkich. Na służbę w Dąbrówce Wielkiej w latach 1937-1938. Zginął 20.06.1941 w Oświęcimiu nr 6255

Starszy Posterunkowy

Małkosz Józef

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922, następnie zwolniony.

Starszy Posterunkowy

Piotrowski Ludwik

Urodzony 08.08.1897 w Szopienicach. Służbę w Dąbrówce Wielkiej pełnił w latach 1925-1936.

Starszy Posterunkowy

Sroka Wilhelm

Urodzony 27.06.1888 w Brzozowicach. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922-1927. b/d

Starszy

Posterunkowy

Steindor Karol

Urodzony 04.11.1898  w Rozmierzu, powiat Wielkie Strzelce. Służbę w Dąbrówce Wielkiej pełnił w latach 1937-1938.

Starszy Posterunkowy

Tomanek Jan

Urodzony 16.07.1898 w Rudzie, powiat Świętochłowicki. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojne 1918-1921. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej od 1937 do 1938 roku.

Starszy Posterunkowy

Wesoły Roman

Urodzony 09.08.1891 w Zabrzu. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej od 1934 do 1939 roku. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Posterunkowy

Wieczorek Leopold

Urodzony 12.06.1890 w Bielszowicach. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług oraz Medalem Niepodległości. Służbę w Dąbrówce pełnił od 1922 do 1923 roku.

Posterunkowy

Cypek Wojciech

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1924?-1925. b/d

Posterunkowy

Filipek Henryk

Urodzony 23.10.1908 w Pawłowicach Śląskich, powiat Pszyński. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej od 1935 do 1939 roku. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Posterunkowy

Franiczek Ryszard

Urodzony 04.10.1910 w Pazowie. Na służbie w Dąbrówce od 1934 do 1939 roku.

Posterunkowy

Gajdzik Wilhelm

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922-?. b/d

Posterunkowy

Gerlich Karol

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1923-1925. b/d

Posterunkowy

Gracka Herman

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1923-1924, następnie wydalony ze służby. b/d

Posterunkowy

Janke Jan

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1924-?. b/d

Posterunkowy

Kaptur Paweł

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1923-?. b/d

Posterunkowy

Kasperek Jerzy

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1937-1938. b/d

Posterunkowy

Kiosek Wojciech

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922, następnie wydalony ze służby.

Posterunkowy

Koston Wilhelm

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922-?. b/d

Posterunkowy

Kremiec Robert

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1922-?. b/d

Posterunkowy

Machura Józef

Urodzony 27.08.1900 w Piekarach Wielkich. Odznaczony Mieczami Hallerowskimi. Na służbie w Dąbrówce Wielkiej od 1934 do 1935 roku. Zwolniony dyscyplinarnie w 1935 roku.

Posterunkowy

Markusik Leopold

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1922-1923-?. b/d

Posterunkowy

Niewalda Jan

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w roku 1934. b/d

Posterunkowy

Pianka Władysław

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1934-1935. b/d

Posterunkowy

Płatek Jan

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1924?-1925. b/d

Posterunkowy

Sitek Robert

Urodzony 14.10.1905 roku w Czyżowicach, powiat Rybnicki. W roku 1928 roku służbę pełnił w Piekarach Wielkich oraz w Szarleju. W roku 1934 służył w Dąbrówce Wielkiej

Posterunkowy

SławikJan

Na służbie w Dąbrówce Wielkiej w latach 1922-1926. b/d

Posterunkowy

Walczybok Franciszek

Urodzony 3.11.1898 w Godziętowach. Służbę  w Dąbrówce Wielkiej pełnił w latach 1937-1938. Zamordowany w Twerze (Katyń)

 


Posterunek Kozłowa Góra

Kozłowa Góra, wówczas wieś sąsiadująca z Piekarami, a dziś dzielnica miasta, miała swój posterunek. Działał on krótko w latach 1922–1923 i podlegał bezpośrednio komendzie w Tarnowskich Górach. Niestety nie jest znana jego dokładna lokalizacja. Obsada posterunku w chwili rozwiązania w 1923 roku liczyła czterech funkcjonariuszy. Posterunek zlikwidowano 28 marca 1923 roku na mocy Rozkazu nr 111/pkt 3. Rejon wsi Kozłowa Góra przeszedł pod ochronę posterunku w Starym Chechle.

 

Przodownik

Śmiłowski Wawrzyniec

Służbę jako komendant w Kozłowej Górze pełnił w latach 1922-1923. b/d.

Starszy Posterunkowy

Ploch Józef

Służbę w Kozłowej Górze pełnił w roku 1922. b/d

Posterunkowy

Gromała Józef

Służbę w Kozłowej Górze pełnił w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Palas Jan

Służbę w Kozłowej Górze pełnił w roku 1922, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Posterunkowy

Stręczek Władysław

Służbę w Kozłowej Górze pełnił w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Strzelczyk Teodor

Służbę w Kozłowej Górze pełnił w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Szewczyk Teodor

Służbę w Kozłowej Górze pełnił w latach 1922-1923. b/d

 


Posterunek Kamień

Swój Posterunek Policji Województwa Śląskiego posiadali także mieszkańcy Kamienia. Działał on w latach 1922–1926 w lokalu najprawdopodobniej wyznaczonym przez Gminę. 1 lipca 1926 roku, na mocy Rozkazu 756/pkt 3, posterunek w Kamieniu został zniesiony, a rejon wsi Kamień przeszedł pod posterunek w Brzozowicach. Kopalnia Andaluzja została włączona w rewir posterunku w Brzezinach Śląskich, a Dołki pod opiekę posterunku w Dąbrówce Wielkiej.

Posterunek w Kamieniu został na nowo utworzony w listopadzie 1929 roku. Nastąpiło to po likwidacji i przeniesieniu posterunku z Brzozowic do nowo wybudowanego gmachu ratusza w Kamieniu. Posterunek ten funkcjonował do września 1939 roku. Dzisiaj to miejsce jest siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich i znajduje się przy ul. bp. Nankera 103. W jednostce w Kamieniu służyć miało od czterech do ośmiu funkcjonariuszy.

Posterunek w Kamieniu

Obsada posterunku

Aspirant

Borek Stanisław

Urodzony 08.11.1896 w Radoszowych, powiat katowicki. Służbę jako komendant w  Brzozowicach – Kamieniu pełnił w latach 1938-IX.1939

Starszy Przodownik

Cyrnik Paweł

Urodzony 12.01.1890 roku w Wielkich Lasowicach, powiat Olesno. Służbę w Kamieniu jako komendant pełnił w roku 1923 oraz w latach 1929-1934.

Starszy Przodownik

Kołodziejczyk Filip

Urodzony 17.08.1898 w Adamowicach. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi -  dwukrotnie, Medalem Niepodległości, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Służbę w Kamieniu, jako zastępca komendanta posterunku, pełnił w latach 1924-1925. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Przodownik

Kubica Piotr

Na służbie w Kamieniu w roku 1924, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Starszy Przodownik

Lis Franciszek

Na służbie w Kamieniu w roku 1922, następnie wydalony.

Starszy Przodownik

Opuchlik Jakub

Urodzony 15.07.1888 w Kamienicy, powiat Lubliniecki. Służbę w Brzozowicach - Kamieniu jako komendant pełnił w latach 1934-1938.

Przodownik

Buchalik Wiktor

Urodzony 23.12.1896 roku w Zawiści, powiat Pszczyński. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Na Posterunku w Kamieniu od roku 1932 do 1939.

Przodownik

Figlus Paweł

Urodzony 25.01.1886 w Piekarach Wielkich. Odznaczony Gwiazdą Górnośląską oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. Służbę w Brzozowicach – Kamieniu pełnił w latach 1935-1939.

Przodownik

Żak Władysław

Na służbie w Kamieniu, najprawdopodobniej jako komendant w latach 1922-1923. b/d

Starszy Posterunkowy

Kuczaty Adolf

Urodzony 8.05.1886 w Karwinie, pow. frysztacki. Służbę w Kamieniu, a następnie w Brzozowicach - Kamieniu pełnił w latach 1932-1939. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Posterunkowy

Konowoł Michał

Urodzony 28.09.18981 w Radzionkowie. Odznaczony Mieczami Hallerowskimi. Służbę w Kamieniu pełnił w roku 1926.

Starszy Posterunkowy

Flak Augustyn

Urodzony 27.04.1895 w Szarleju. Na służbie w Kamieniu w latach 1929-1931.

Starszy Posterunkowy

Fojcik Tomasz

Urodzony 04.12.1888 w Szarleju. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług II klasy. Służbę w Kamieniu pełnił w latach 1922-1925 (służba konna)

Starszy Posterunkowy

Hajda Konstanty

Urodzony 04.03.1882. B/d Na służbie w Kamieniu w latach 1922-1924. b/d

Starszy Posterunkowy

Joszko Józef

NA służbie w Brzozowicach – Kamieniu w latach 1936-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Ludyga Tomasz

Urodzony 17.12.1897r roku w Piekarach Wielkich. Służbę w Kamieniu a następnie w Brzozowicach Kamieniu pełnił w latach 1928-1937 oraz  1938-1939 . Zginął 20.06.1941 w Oświęcimiu nr 6255

Starszy Posterunkowy

Pabiaszczak Jan

Urodzony 18.10.1900 w Kucharkach, powiat Pleszewski. Służbę pełnił w Kamieniu w roku 1924.

Starszy Posterunkowy

Pałka Feliks

Na służbie w Kamieniu w roku 1923, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Starszy Posterunkowy

Rufert Adolf

Urodzony 10.101895 w Czerwieńczycach. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług; Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Na służbie w Brzozowicach w roku 1923-1924. b/d

Starszy Posterunkowy

Steindor Karol

Urodzony 04.11.1898 roku w Rozmierzu, powiat Strzelce Wielkie. Na służbie w Brzozowicach - Kamieniu w latach 1936-1937.

Starszy Posterunkowy

Bryś Augustyn

Na służbie w Kamieniu w latach 1923-?. b/d

Posterunkowy

Cyl Józef

Na służbie w Kamieniu w latach 1923-?. b/d

Posterunkowy

Dłuski Jan

Urodzony 02.05.1901 w Tarnowicach, powiat Jasło. Na służbie w Kamieniu w roku 1925. Zmarł 12.08.1933

Posterunkowy 

Fras Andrzej

Na służbie w Kamieniu w latach 1924-1926. b/d

Posterunkowy 

Jaroń Augustyn

Na służbie w Kamieniu w roku 1922, następnie zwolniony na własną prośbę.

Posterunkowy

Kwaśniewski Bolesław

Urodzony 22.12.1898 roku w Dzierbotkach, powiat Turek. Na służbie w Kamieniu w roku 1931.

Posterunkowy

Mańka Robert

Na służbie w Kamieniu w latach 1923-1926, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Posterunkowy

Niedoba Rudolf

Na służbie w Brzozowicach-Kamieniu w latach 1938-1939. b/d

Posterunkowy 

Nowak Alfons

b/d

Posterunkowy 

Nowak Stanisław

NA służbie w Brzozowicach-Kamieniu w latach 1931-1932. b/d

Posterunkowy 

Pabiszczak Jan

Na służbie w Kamieniu w latach 1924-?. b/d

Posterunkowy 

Reichman Karol

Na służbie w Kamieniu w roku 1923. b/d

Posterunkowy

Smaczny Alfons

Na służbie w Kamieniu w latach 1922-1923? (służba konna). b/d

Posterunkowy

Standzina Józef

Na służbie w Kamieniu w latach 1922-1923. b/d

 Posterunkowy 

Wiernik Marian

Na służbie w Kamieniu w roku 1925, następnie wydalony ze służby. b/d

 


Posterunek Brzozowice

Posterunek w Brzozowicach funkcjonował w latach 1922–1929. W ostatnim roku działalności przeniesiono go do nowo wybudowanego gmachu ratusza w Kamieniu. Brzozowicka jednostka znajdowała się przy dzisiejszej ul. I Armii Wojska Polskiego 23 i mieściła się w nieistniejącym już budynku Straży Pożarnej. Stan etatowy w latach 1922–1926 kształtował się na poziomie czterech funkcjonariuszy, a w latach, kiedy do placówki przeniesiono policjantów ze zlikwidowanego posterunku Kamień (1926–1929), stan ten powiększył się o dwóch funkcjonariuszy.

Posterunek w Brzozowicach

Obsada posterunku

Starszy Przodownik

Bąk Paweł

Urodzony 13.07.1895 roku w Radostowicach, powiat Pszczyna. Podwachmistrz w Policji Plebiscytowej - APO. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług. Służbę jako Komendant pełnił w roku 1926. Zamordowany w Twerze w 1940 roku. Lista Katyńska nr 571

Starszy Przodownik

Cyrnik Paweł

Urodzony 12.01.1890 roku w Wielkich Lasowicach, powiat Olesno. Służbę w Brzozowicach pełnił w latach 1926-1929.

Starszy Przodownik

Stawinoga Urban

Urodzony 22.05.1886 w Wieszowej, powiat bytomski. Służbę w Brzozowicach pełnił w latach 1922-1926.

Przodownik

Grabowski Maciej

Urodzony 24.02.1887 w Zarwanicy, pow. podhajecki (obecnie Ukraina). Na służbie w Brzozowicach, jako komendant w latach 1922-1923. b/d

Przodownik

Kocybik Feliks

Urodzony 30.05.1895 w Wieszowej, powiat bytomski. Odznaczony Gwiazdą Śląską; Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921; Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług. Służbę w Brzozowicach pełnił w roku 1922.

Starszy Posterunkowy

Flak Augustyn

Urodzony 27.04.1895 roku w Szarleju. Służbę w Brzozowicach pełnił w latach 1924-1929

Starszy Posterunkowy

Konowoł Michał

Urodzony 28.09.18981 w Radzionkowie. Odznaczony Mieczami Hallerowskimi. Służbę w Brzozowicach pełnił w latach 1922-1928, z krótkim okresem przeniesienia do Kamienia w roku 1926. Od roku 1926 pełnił rolę zastępcy komendanta.

Posterunkowy

Kurzaczek Paweł

Na służbie w Brzozowicach w roku 1922, następnie zwolniony na własną prośbę.

Posterunkowy

Paszek Augustyn

Urodzony 13.09.1894 w Rudołtowicach, powiat Pszczyński. Służbę w Brzozowicach pełnił w latach 1924?-1926<

Posterunkowy

Sachs Paweł

Na służbie w Brzozowicach w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Skrzydelski Tomasz

Na służbie w Brzozowicach w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Stawko Józef

 b/d

 


Posterunek Brzeziny Śląskie

Kolejną jednostką policji na terenie obecnych Piekar Śląskich był Posterunek Policji Województwa Śląskiego w Brzezinach Śląskich. Działał on w latach 1922–1939 w budynku Urzędu Gminy Brzeziny Śląskie, w dzisiejszej siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Roździeńskiego 38. Posterunek zlokalizowany był w suterenie ratusza, do którego wchodziło się najprawdopodobniej bocznym wejściem od strony Straży Pożarnej. W latach 1924–1926 w jednostce służyło od dwunastu do piętnastu funkcjonariuszy.

Posterunek w Brzezinach Śląskich

Obsada posterunku

 

Starszy   Przodownik

Bąk Paweł

Urodzony 13.07.1895 roku w Radostowicach, powiat Pszczyna. Podwachmistrz w Policji Plebiscytowej - APO. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług. Służbę jako komendant pełnił w latach 1929-1939. Zamordowany w Twerze w 1940 roku. Lista Katyńska nr 571

Starszy Przodownik

Cyrnik Paweł

Urodzony 12.01.1890 roku w Wielkich Lasowicach, powiat Olesno. Służbę w Brzezinach Śląskich pełnił w roku 1923.

Starszy Przodownik

Górecki Wiktor

Na służbie w Brzezinach Śląskich, jako komendant w latach >1923-1924. b/d

Starszy Przodownik

Kubica Piotr

Urodzony 06.06.1897 w Zawadzie, powiat Pszczyna. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1928-1939. 

Starszy Przodownik

Petka Tomasz

Służbę jako Komendant pełnił w latach 1922-?. b/d

Przodownik

Bednarz Alojzy

Urodzony 22.04.1895 roku w Polskiej Lutynii, powiat frysztacki, Czechosłowacja. Odznaczony Odznaką za Obronę Śląska Cieszyńskiego 1919. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od roku 1925 do 1928. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Przodownik

Grabowski Maciej

Urodzony 24.02.1887 w Zarwanicy, pow. podhajecki (obecnie Ukraina). Na służbie, jako zastępca komendanta a następnie komendant, w Brzezinach Śląskich w roku 1924. b/d

Przodownik

Hok Alfons

Urodzony 25.02.1893.  Służbę w Brzezinach Śląskich pełnił w latach 1932-1937-1939. b/d

Przodownik

Hoła Franciszek

Na służbie, jako komendant, w Brzezinach Śląskich w latach 1924-?. b/d

Przodownik

Matuszczyk Alojzy

Urodzony 17.02.1898 roku w Niewiadomiu Górnym, powiat Rybnik. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi (klasy I), Gwiazdą Górnego Śląska, Medalem Niepodległości. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1922 do 1923.

Przodownik

Rozbruj Jan

b/d

Starszy Posterunkowy

Drużba Eugeniusz

b/d

Starszy Posterunkowy

Flak Augustyn

Urodzony 27.04.1895 roku w Szarleju. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1931 do 1939.

Starszy Posterunkowy

Gajda Wiktor

 Urodzony 18.10.1884 roku w Brzezinach Śląskich. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1922 do 1925.

Starszy Posterunkowy

Greinert Wiktor

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1933-1935. b/d

Starszy Posterunkowy

Jaromin Józef

 Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach >1923<. b/d

Starszy Posterunkowy

Niedziela Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1928. b/d

Starszy Posterunkowy

Ogaza Józef

Urodzony 22.11.1896 roku w Kamieniu. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923- 1930.

Starszy Posterunkowy

Olesza Paweł

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1922-1923, następnie zwolniony. b/d

Starszy Posterunkowy

Piecha Roman

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-1924, następnie zwolniony dyscyplinarnie.

Starszy Posterunkowy

Piotrowski Ludwik

Urodzony 08.08.1897 w Szopienicach. Na służbie w Brzezinach Śląskich od 1922 do 1925 roku.

Starszy Posterunkowy

Ploch Józef

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1929-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Sieja Piotr

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Skrobiś Julian

Urodzony 01.07.1892 w Szarleju. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1923 do 1929 oraz od 1934 do 1939. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Posterunkowy

Szołtysik Józef, s. Adama

Urodzony 15.03.1891 roku w Radzionkowie. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1928-1930. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Posterunkowy

Szweda Roman

Urodzony 21.02.1897. Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1933. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Posterunkowy

Tomanek Franciszek

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1924-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Waduła Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-?. b/d

Posterunkowy

Babioch Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1928-1930. b/d

Posterunkowy

Babisz Leon

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1928-1929. b/d

Posterunkowy

Baron Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1923. b/d

Posterunkowy

Bogacki Piotr

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1930-1931. b/d

Posterunkowy

Broja Maksymilian

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1923-?. b/d

Posterunkowy

Buchwald Augustyn

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Bujara Czesław

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Cajdr Wiktor

b/d

Posterunkowy

Chowański Władysław

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Cipa Antoni

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1923, następnie zwolniony.

Posterunkowy

Cypek Wojciech

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1925. b/d

Posterunkowy

Duda Józef

Urodzony 22.05.1914 w Darkowie, pow. frusztacki (Czechosłowacja). Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach >1923-1925. Zmarł 23.12.1925 roku. b/d

Posterunkowy

Gerlich Karol

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1925 oraz w latach 1927-1928. b/d

Posterunkowy

Gola Karol

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-?. b/d

Posterunkowy

Grabowski Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1927-1932-?. b/d

Posterunkowy

Grygier Szczepan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1933. b/d

Posterunkowy

Kania Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1924-1930. b/d

Posterunkowy

Kirszniok Paweł

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-?. b/d

Posterunkowy

Kizidlok Teodor

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1924. b/d

Posterunkowy

Kocold Franciszek

Urodzony 03.12.1882 w Królewskiej Hucie (Chorzów). Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1922 do 1923.

Posterunkowy

Kołodziej Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-1928. b/d

Posterunkowy

Krupa Bronisław

Urodzony 13.12.1896 roku w Wierzchach, powiat świecki. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1930 do 1939. Odznaczony Krzyżem Walecznych; Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości; Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Posterunkowy

Księżyk Sylwester

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1922-1924. b/d

Posterunkowy

Kurzak Emanuel

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-1924<. b/d

Posterunkowy

Kwaśniewski Bolesław

Urodzony 22.12.1898 roku w Dzierbotkach, powiat Turek. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1928 do 1931.

Posterunkowy

Machura Józef

Urodzony 27.08.1900 w Piekarach Wielkich. Odznaczony Mieczami Hallerowskimi. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1927-1930.

Posterunkowy

Marczak Leon

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1924-?. b/d

Posterunkowy

Matuszczyk Marian

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-?. b/d

Posterunkowy

Matysik Paweł

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-1924. b/d

Posterunkowy

Mazurczak Michał

Urodzony 29.09.1899 roku w Glinnie, powiat Poznań. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1930 do 1939.

Posterunkowy

Mosz Jerzy

Urodzony 17.05.1905 w Królewskiej Hucie (Chorzów). Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1933. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Posterunkowy

Nowak Filip

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1930-1936. Zmarł 26.03.1937 b/d

Posterunkowy

Orpich Franciszek

Urodzony 16.11.1902 roku w Czeladzi. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1925-1939.

Posterunkowy

Piwowarski Ryszard

 b/d

Posterunkowy

Płatek Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 19251930. b/d

Posterunkowy

Pogoda Franciszek

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923-1924, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Posterunkowy

Porada Piotr

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1923?-1924. b/d

Posterunkowy

Pradela Juliusz

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1930-1938-?. b/d

Posterunkowy

Reichman Karol

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1925-?. b/d

Posterunkowy

Rożanka Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1926-?. b/d

Posterunkowy

Rzepka Paweł

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1925-1939. b/d

Posterunkowy

Słaboń Wilhelm

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1923, następnie zwolniony.

Posterunkowy

Sobolewski Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1925-?. b/d

Posterunkowy

Stankusz Emanuel

Urodzony 25.12.1913 w Rychwałdzie, powiat frysztacki. Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach od 1938 do 1939.

Posterunkowy

Swoboda Ludwig

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1923-1928. b/d

Posterunkowy

Szewczyk Józef

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Szturc Jan

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1939. b/d

Posterunkowy

Wojnara Teodor

Na służbie w Brzezinach Śląskich w roku 1922, następnie zwolniony.

Posterunkowy

Zieliński Andrzej

Na służbie w Brzezinach Śląskich w latach 1924-?

b/d

 


Posterunek Piekary Wielkie

Ówczesna gmina Piekary Wielkie także posiadała swoją placówkę PWŚl. Posterunek mieścił się w budynku szkoły powszechnej. Działanie w tym miejscu tak różnych instytucji powodowało wiele konfliktów pomiędzy nauczycielami i policjantami. Połączenie dwóch tak odmiennych placówek nie było dobrym rozwiązaniem. Pedagodzy, zresztą słusznie, uważali, że szkoła nie jest miejscem, w którym powinno się osadzać osoby zatrzymane czy też prowadzić przesłuchania. Budynek, który przetrwał do dziś, aktualnie jest siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

Posterunek w Piekarach Wielkich funkcjonował w latach 1922–1928. Po jego likwidacji 22 listopada 1928 roku funkcjonariusze zostali przesunięci do komisariatu w Szarleju. Decyzja ta związana była z budową nowego gmachu tamtejszego komisariatu. W latach 1924–1926 w Posterunku Policji Województwa Śląskiego w Piekarach Wielkich służbę pełniło od pięciu do dziesięciu funkcjonariuszy.

 

Posterunek w  Piekarach Śląskich

Obsada posterunku

Starszy Przodownik

Cyrnik Paweł

Urodzony 12.01.1890 roku w Wielkich Lasowicach, powiat Olesno. Służbę w Piekarach Wielkich pełnił w latach od 1922 do 1923.

Starszy Przodownik

Balwierz Karol

Urodzony 22.01.1892 roku w Brzozowicach-Kamieniu. Służbę w Piekarach Wielkich pełnił jako komendant w latach 1925-1928. Kiedy to wraz z likwidacją posterunku Piekary Wielkie przeszedł do komisariatu w Szarleju, gdzie służył w latach 1929-1930. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Starszy Przodownik

Mika Stanisław

Na służbie w Piekarach Wielkich, jako komendant w roku 1922-1923<. b/d

Starszy Przodownik

Tomica Józef

Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922-1923. b/d

Przodownik

Murek Szymon

Na służbie w Piekarach w latach 1922-1923<. b/d

Przodownik

Pietrek Jan

Na służbie w Piekarach w latach 1922-1923<. b/d

Przodownik

Słodczyk Wincenty

Urodzony 01.04.1890 w Wieszowej, pow. bytomski. Na służbie w Piekarach w latach 1922-1928.

Przodownik

Spruś Augustyn

Urodzony 24.10.1882. Na służbie w Piekarach Wielkich jako komendant w latach 1924-1925. Zmarł 05.12.1935 b/d

Przodownik

Widera Augustyn

Urodzony 18.03.1893 w Żyglinie. Służbę w Piekarach Wielkich pełnił w latach 1922-1928.

Starszy Posterunkowy

Dżiadżko Karol

Urodzony 04.07.1886 w Górnikach, powiat bytomski. Służbę w Piekarach Wielkich pełnił w latach 1922-1928. Następnie od roku 1936 do 1939  w komisariacie Piekary Śląskie

Posterunkowy

Joszko Józef

Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922-1923 b/d

Starszy Posterunkowy

Nowak Paweł

Na służbie w Piekarach Wielkich w latach 1922-1923. b/d

Starszy Posterunkowy

Piechuła Emil

Urodzony 17.04.1895 w Lubowicach, powiat raciborski. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim. Służbę w Piekarach Wielkich pełnił w latach 1924-1925.

Starszy Posterunkowy

Żemła Paweł

Na służbie w Piekarach Wielkich w latach 1923-? b/d

Posterunkowy

Adamiec Ludwig

b/d

Posterunkowy

Banduch Jan

Na służbie w Piekarach Wielkich w latach 1922-1923. Następnie zwolniony. b/d

Posterunkowy

Dondera Józef

Na służbie w Piekarach Wielkich w latach 1926-? b/d

Posterunkowy

Dyrda Jan

Na służbie w Piekarach Wielkich w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Dzicher Emanuel

Na służbie w Piekarach Wielkich w latach 1922-1923. Następnie zwolniony. b/d

Posterunkowy

Glanc Józef

Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922, 1923-? b/d

Posterunkowy

Góra Jan

Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922. Popełnił samobójstwo 31.12.1922

Posterunkowy

Gryc Stefan

Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922.

Posterunkowy

Hołota Alojzy

Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922.

Posterunkowy

Kawka Wincenty

Urodzony 22.01.1897. Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Michalski Józef

Urodzony 10.03.1892 w Grzybowicach, powiat bytomski. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi II kl.. Służbę w Piekarach Wielkich pełnił w latach 1922-1923, następnie przeniesiony do Strzybnicy

Posterunkowy

Pietryga Józef

Na służbie w Piekarach Wielkich w latach 1924-1928. b/d

Posterunkowy

Roder Adolf

Na służbie w Piekarach Wielkich w latach 1922-1923. Następnie zwolniony. b/d

Posterunkowy

Sitek Robert

Urodzony 04.10.1905 w Czyżowicach, powiat rybnicki. Służbę w Piekarach Wielkich pełnił w roku 1928, następnie przeniesiony do komisariatu w Szarleju, gdzie pełnił służbę w latach 1928-1932. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Posterunkowy

Szkółka Jan

b/d

Posterunkowy

Szpatek Teofil

Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922, następnie wydalony.

Posterunkowy

Świderski Emanuel

 b/d

Posterunkowy

Zemła Paweł

Na służbie w Piekarach Wielkich w roku 1922-1923<. b/d

 


Komisariat Szarlej / Piekary Śląskie

Komisariat w Szarleju był największą jednostką policyjną na terenie obecnych Piekar Śląskich. Pierwszą lokalizacją placówki był budynek mieszczący się przy dzisiejszej ul. Bytomskiej 77. Obiekt ten kilkanaście lat temu został zburzony, a na jego miejscu powstała siedziba banku oraz apteka. Z uwagi na nieprzystosowanie obiektu do potrzeb policji oraz na dużą kadrę zdecydowano o budowie większej siedziby. Nowy okazały gmach został wybudowany w latach 1928–1930 i znalazły się w nim (oprócz pomieszczeń służbowych) także mieszkania dla funkcjonariuszy oraz areszt. Do czasu budowy nowego gmachu policji używano aresztu znajdującego się w zabudowaniach obecnego probostwa kościoła Trójcy Przenajświętszej w Szarleju. Pierwotny areszt wybudowany był w czasach pruskiej administracji i w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie nadawał się do użytkowania z powodu fatalnego stanu technicznego. Na mocy rozkazu nr 1509 z dnia 29 października 1935 roku komisariat w Szarleju zmienił nazwę na Komisariat Policji Województwa Śląskiego w Piekarach Śląskich. W latach 20. na etacie służyło około 30 funkcjonariuszy. Po przeniesieniu załogi z Piekar Wielkich stan etatowy zwiększył się o kolejnych 9 funkcjonariuszy.

Komisariat w Szarleju posiadał ekspozyturę w Urzędzie Celnym na przejściu granicznym Szarlej-Wschód. Funkcjonariusze, którzy tam stacjonowali, pełnili służbę graniczną, którą prowadzili razem ze Strażą Graniczną.

 

Pierwotny Komisariat w Szarleju

Nowy gmach komisariatu

Pierwotny areszt policyjny

 

 

Obsada Posterunku

Podkomisarz

Szołtysek Józef

Urodzony 05.03.1893, zm. 16.09.1956. Kierownik komisariatu w latach 1923-1930. b/d

Aspirant

Borek Stanisław

Urodzony 8.11.1896 w Radoszowy, powiat katowicki. Kierownik komisariatu w latach 1922-1923, oraz jako zastępca kierownika komisariatu w latach 1930-1938

Aspirant

Musialik Stanisław

Kierownik komisariatu w latach 1930-1931. b/d

Aspirant

Straszek Alban

Kierownik komisariatu w roku 1923. b/d

Aspirant

Świerkot Paweł

Urodzony 10.09.1898 w Starej Wsi, pow. pszczyński. Służbę jako Kierownik komisariatu pełnił w latach 1932-1938. Odznaczony Medalem Niepodległości; Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług; Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921; Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości; Gwiazdą Górnośląską; Krzyżem Legionowym. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska).

Starszy Przodownik

Bąk Paweł

Urodzony 13.07.1895 roku w Radostowicach, powiat Pszczyna. Podwachmistrz w Policji Plebiscytowej - APO. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług. Służbę w Szarleju pełnił w latach 1926-1929. w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Starszy Przodownik

Balwierz Karol

Urodzony 22.01.1892 roku w Brzozowicach-Kamieniu. Służbę w Szarleju pełnił w latach 1922-1925 (1922-1923 jako kierownik) oraz 1929-1930. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska). b/d

Starszy Przodownik

Golec Karol

Urodzony 18.01.1908 w Załężu, powiat katowicki. Służbę jako kierownik komisariatu w Piekarach Śląskich pełnił od roku 1938 do 1939

Starszy Przodownik

Kost Franciszek

Urodzony 10.09.1886 w Kamionce. Służbę w Szarleju pełnił w latach 1922-1923. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Niepodległości. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Przodownik

Lach Józef

Urodzony 13.11.1897 w Karwinie, pow. frysztacki (Czechy). Służył w Oddziale Kontroli Granicznej w komisariacie szarlejskim w latach 1922-1927. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska).

Starszy Przodownik

Opuchlik Jakub

Urodzony 05.07.1888 w Kamienicy, powiat lubliniecki. .Służbę w Piekarach Śląskich pełnił w latach 1938-1939. 

Starszy Przodownik

Spruś Augustyn

Urodzony24.10.1882. Na służbie w Szarleju w roku 1925-1935. Zmarł 05.12.1935. b/d

Starszy Przodownik

Stawinoga Urban

Urodzony 22.05.1886 w Wieszowej, powiat bytomski. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich, pełnił w latach 1926-1939.

Przodownik

Dajka Jan

Na służbie w Szarleju w latach 1924-1926. b/d

Przodownik

Drynda Franciszek

Na służbie w Szarleju w roku 1923-?. b/d

Przodownik

Figlus Paweł

Urodzony 25.01.1886 w Piekarach Wielkich. Odznaczony Gwiazdą Górnośląską oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. Służbę w Szarleju pełnił w latach 1923-1928 oraz  1931-1935.

Przodownik

Folwarczny Jan

Urodzony 12.01.1890 w Suchej Średniej. Na służbie w Szarleju w roku 1926-1927. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Przodownik

Głogowski Wincenty

Na służbie w Szarleju w latach 1922?-1923<. b/d

Przodownik

Graca Jan

Na służbie w Szarleju w latach 1929-1934-?. b/d

Przodownik

Halczka Franciszek

Na służbie w Szarleju w roku 1923, następnie zwolniony dyscyplinarnie. b/d

Przodownik

Hok Alfons

Urodzony 25.02.1893.  Służbę w Szarleju pełnił w latach 1923-1932. b/d

Przodownik

Kamiński Wiktor

Urodzony 15.08.1983 w Piasecznej, powiat Tarnowskie Góry. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich, pełnił w latach 1935-1939.

Przodownik

Kot Jan

Urodzony 19.12.1897 w Wielkich Piekarach. Służbę w Szarleju jako komendant sekcji pełnił w latach 1925-1932. b/d

Przodownik

Ludyga Jan

Urodzony 29.07.1994 w Józefce. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Walecznych z jednym okuciem. Na służbie w Szarleju (prawdopodobnie posterunek graniczny) w latach 1922?-1923. b/d

Przodownik

Murek Szymon

Na służbie w Szarleju w latach ?-1932-1936-?. b/d

Przodownik

Pałaszyński Norbert

Na służbie w Szarleju w latach 1928-1935. b/d

Przodownik

Piątek Karol

Na służbie w Szarleju w roku 1923. b/d

Przodownik

Pietrek Jan

Na służbie w Szarleju w latach ?-1932-1939. b/d

Przodownik

Pyka Józef

Na służbie w Szarleju w latach 1929-1933. b/d

Przodownik

Rufert Adolf

Urodzony 10.101895 w Czerwieńczycach. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług; Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Służbę w Szarleju pełnił w roku 1922- b/d

Przodownik

Słodczyk Wincenty

Urodzony 01.04.1890 w Wieszowej, pow. bytomski. Na służbie w Szarleju w latach 1928-1939.

Przodownik

Widera Augustyn

 Urodzony 18.03.1893 w Żyglinie. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich, pełnił w latach 1928-1939.

Starszy Posterunkowy

Anlich Józef

Na służbie w Szarleju w latach 1922-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Bączkiewicz Augustyn

Urodzony 11.12.1889 w Radzionkowie. Służbę w Szarleju pełnił w roku 1923.

Posterunkowy

Bruner Henryk

Urodzony 01.10.1897. Na służbie w Szarleju w latach >1923-1939, następnie zwolniony dyscyplinarnie. b/d

Starszy Posterunkowy

Ceglarek Alojzy

Na służbie w Szarleju jako wywiadowca w latach 1923-1924. Następnie jako funkcjonariusz służby mundurowej w latach 1924-1925.Zwolniony dyscyplinarnie. b/d

Starszy Posterunkowy

Czajkowski Kazimierz

Urodzony 25.02.1900 w Kościelcu, powiat Inowrocław. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich, pełnił w latach 1924-1939. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Starszy Posterunkowy

Dżiadżko Karol

Urodzony 04.07.1886 w Górnikach, powiat bytomski. Służbę w Szarleju a następnie w Piekarach Śląskich pełnił w latach 1928-1939.

Starszy Posterunkowy

Fojcik Tomasz

Urodzony 04.12.1888 w Szarleju. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług II klasy. Służbę w Szarleju pełnił w latach 1925-1927.

Starszy Posterunkowy

Gotfryd Czesław

Urodzony 19.01.1900 w Szczerzynach, powiat Jasło. Służbę w Szarleju pełnił w roku 1925-1926.

Starszy Posterunkowy

Hajda Konstanty

Urodzony 04.03.1882. Na służbie w Szarleju w latach 1924-1930.Zmarł 22.12.1930 roku. b/d

Starszy Posterunkowy

Hanusek Franciszek

Na służbie w Szarleju w latach 1924-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Kania Franciszek

Urodzony 10.09.1897 w Ruptawie, powiat rybnicki. Służbę w Szarleju pełnił w roku 1926-1927.

Posterunkowy

Kawka Wincenty

Na służbie w Szarleju w latach 1923-?, oraz w Piekarach Śląskich w latach 1937-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Konka Józef

Urodzony 23.07.1889 w Czekanowie, pow. gliwicki. Na służbie w Szarleju w latach 1927-1928.

Starszy Posterunkowy

Konowoł Michał

Urodzony 28.09.18981 w Radzionkowie. Odznaczony Mieczami Hallerowskimi. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich, pełnił w latach 1928-1939.

Starszy Posterunkowy

Korfanty Józef

Urodzony 18.11.1897 w Piekarach Wielkich. Służbę w Szarleju pełnił w roku 1923-1930.

Starszy Posterunkowy

Krzosak Alojzy

Urodzony 14.02.1897 w Bińkowicach. Służbę w Szarleju a następnie w Piekarach Śląskich pełnił od 1922 do 1939. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Starszy Posterunkowy

Kubista Wilhelm

Urodzony 28.11.1895. Na służbie w Szarleju w latach 1923-1928 oraz ?-1932-?.  b/d

Starszy Posterunkowy

Kuźnik Augustyn

Urodzony 04.02.1882 w Porębie, powiat zabrzański. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasług, Medalem Niepodległości. Służbę w Szarleju pełnił w roku 1925-1926.

Starszy Posterunkowy

Leśnik Wiktor

Urodzony 24.07.1914 w Tychach. Służbę w Piekarach Śląskich pełnił w latach 1937-1939. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Starszy Posterunkowy

Ludyga Tomasz

Urodzony 17.12.1897r roku w Piekarach Wielkich. Służbę w Szarleju pełnił w latach ?-1923<? oraz w 1925-1928. Zginął 20.06.1941 w Oświęcimiu nr 6255

Starszy Posterunkowy

Murek Szymon

Na służbie w Szarleju w roku 1923-1936-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Mzyk Szczepan

Na służbie w Szarleju w roku 1923-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Ogaza Józef

Urodzony 22.11.1886 w Kamieniu. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich, pełnił w latach 1930-1939.

Starszy Posterunkowy

Otparlik Józef

Urodzony 18.03.1895 w Chropaczowie, powiat świętochłowicki. Odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości; Krzyżem Walecznych; Odznaką pamiątkową 10-lecia Policji Województwa Śląskiego; Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921; Śląskim Krzyżem Powstańczym. Na służbie w Szarleju w latach 1927-1939. b/d

Starszy Posterunkowy

Paczkowski Antoni

Na służbie w Szarleju w latach 1924-1937-?. W roku 1929 w charakterze śledczego. b/d

Starszy Posterunkowy

Pauch Franciszek

Urodzony 30.03.1897 w Sączkowie, powiat Śmigiel Poznański. Służbę w Piekarach Śląskich pełnił od roku 1937 do 1938.

Starszy Posterunkowy

Pawłowski Maciej

Na służbie w Szarleju w roku 1922. b/d

Starszy Posterunkowy

Spałek Wincenty

Na służbie w Szarleju w latach 1923-1932-?. b/d

Starszy Posterunkowy

Sroka Wilhelm

Urodzony 27.06.1888 w Brzozowicach. Na służbie w Szarleju w latach 1927-1929. b/d

Starszy Posterunkowy

Szeląg Jan

Urodzony.19.06.1901 w Roździeniu, powiat katowicki. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921; Mieczami Hallerowskimi; Medalem Niepodległości. Służbę w Szarleju, pełnił w latach 1922-1923.

Starszy Posterunkowy

Szołtysik Józef, s. Adama

Urodzony 15.03.1891 roku w Radzionkowie. Na służbie w Szarleju w latach 1930-1937-?. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Posterunkowy

Szweda Roman

Urodzony 21.02.1897. Na służbie w Szarleju w latach 1927-?. Zamordowany w Twerze (Katyń)

Starszy Posterunkowy

Woźniak Jan

Urodzony 30.11.1900 w Krępie, powiat ostrowski. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich pełnił w latach 1927-1939

Starszy Posterunkowy

Zając Ignacy

b/d

Posterunkowy

Aulich Józef

Na służbie w Szarleju w latach 1922-1923, następnie zwolniony. b/d

Posterunkowy

Barczyński Wincent

Urodzony 11.11.1886. Na służbie w Szarleju w latach 1930-1936, następnie zwolniony. B/d

Posterunkowy

Baron Jan

Na służbie w Szarleju w latach 1923-?. b/d

 

Belżyk Teodor

Na służbie w Piekarach Śląskich w latach 1938-1939, następnie zwolniony. b/d

Posterunkowy

Brysz Augustyn

Na służbie w Szarleju (prawdopodobnie posterunek graniczny) w latach 1922?-1923. b/d

Posterunkowy

Cachel Eugeniusz

Urodzony 21.07.1914 w Dąbrowie, powiat frysztacki. Służbę w Piekarach Śląskich pełnił od roku 1938 do 1939.

Posterunkowy

Cierniak Franciszek

Urodzony 19.09.1900 w Kotlinie, powiat Jarocin. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich, pełnił w latach 1925-1926 oraz 1927-1939.

Posterunkowy

Czerwiński Augustyn

Na służbie w Szarleju w roku 1927. b/d

Posterunkowy

Czopa Jerzy

Urodzony 02.06.1905 w Roździeniu, powiat katowicki. Służbę w Szarleju pełnił w roku 1930-1931.

Posterunkowy

Czypionka Franciszek

Urodzony 09.12.1889. Na służbie w Szarleju w roku 1922-1924?. b/d

Posterunkowy

Dajka Alfred

Na służbie w Piekarach Śląskich w latach ?-1938. b/d

Posterunkowy

Działach Antoni

Na służbie w Szarleju w latach 1923-?. b/d

Posterunkowy

Dziembała Jan

Na służbie w Szarleju w roku 1922, następnie zwolniony dyscyplinarnie. b/d

Posterunkowy

Franiel Jan

Na służbie w Szarleju (posterunek graniczny) w roku 1923, następnie zwolniony. b/d

Posterunkowy

Gad Józef

Na służbie w Szarleju w latach 1923-1924 oraz w roku 1928?. b/d

Posterunkowy

Grzegorczyk Roman

Na służbie w Szarleju w latach 1922-?. b/d

Posterunkowy

Gola Karol

Na służbie w Szarleju w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Groborz Stanisław

Na służbie w Szarleju w latach 1928?-1931. b/d

Posterunkowy

Gulba Józef

Urodzony 12.03.1900 w Piekarach Wielkich. Na służbie w Szarleju w latach 1923-1925.

Posterunkowy

Gurowiec Feliks

Na służbie w Szarleju w roku 1923, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Posterunkowy

Hojka Sylwester

Na służbie w Szarleju w latach 1930-1931. b/d

Posterunkowy

Jańczyk Jan

Na służbie w Szarleju (prawdopodobnie posterunek graniczny) w latach 1922?-1923. b/d

Posterunkowy

Jesionka Ignacy

Na służbie w Szarleju (prawdopodobnie posterunek graniczny) w latach 1922?-1923, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Posterunkowy

Kałuża Piotr

Na służbie w Szarleju w latach 1922-1923, następnie zwolniony dyscyplinarnie. b/d

Posterunkowy

Karas Józef

Na służbie w Szarleju w roku 1923, następnie zwolniony dyscyplinarnie. b/d

Posterunkowy

Koczy Ludwig

Na służbie w Szarleju w latach 1923-?. b/d

Posterunkowy

Kołodziej Jan

Na służbie w Szarleju (prawdopodobnie posterunek graniczny) w latach 1922?-1923. b/d

Posterunkowy

Kondrela Jan

Na służbie w Piekarach Śląskich w latach 1938-1939. b/d

Posterunkowy

Korbel Józef

Na służbie w Szarleju jako wywiadowca w latach 1923-1924 oraz 1928-1934-?. b/d

Posterunkowy

Kornas Alojzy

Na służbie w Piekarach Śląskich w latach ?-1939. b/d

Posterunkowy

Kozłowski Ludwig

Na służbie w Szarleju (prawdopodobnie posterunek graniczny) w latach 1922?-1923<. b/d

Posterunkowy

Krawczyk Jan

Na służbie w Szarleju w roku 1923. b/d

Posterunkowy

Kusia Jan

Na służbie w Szarleju w latach ?-1932-?. b/d

Posterunkowy

Kwapiś Jan

Na służbie w Szarleju w roku 1923-?. b/d

Posterunkowy

Langer Szczepan

Na służbie w Szarleju jako wywiadowca w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Latuszek Antoni

Na służbie w Szarleju (prawdopodobnie posterunek graniczny) w latach 1922?-1923, następnie zwolniony dyscyplinarnie. b/d

Posterunkowy

Lipa Emil

Na służbie w Szarleju w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Łuczak Wojciech

Na służbie w Szarleju w latach  1928-?. b/d

Posterunkowy

Mandla Jan

Na służbie w Szarleju w latach 1925-1926, następnie zwolniony. b/d

Posterunkowy

Mantla Szczepan

Na służbie w Szarleju w roku 1927-?. b/d

Posterunkowy

Matysik Paweł

Na służbie w Szarleju w latach  1922,1923-?. b/d

Posterunkowy

Mazurczak Michał

Urodzony 29.09.1899 roku w Glinnie, powiat Poznań. Na służbie w Szarleju w latach 1925-1930.

Posterunkowy

Mendera Konrad

Urodzony 24.11.1912 w Brzeczkowicach, pow. katowicki. Na służbie w Piekarach Śląskich w latach 1937-1939.

Posterunkowy

Morawiak Leon

Na służbie w Szarleju w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Morawiec Michał

Urodzony 26.05.1902 w Zawierciu. Odznaczony Medalem za Długoletnią Służbę. Na służbie w Szarleju w latach 1925-1926. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Posterunkowy

Musiolik Wilhelm

Na służbie w Szarleju w latach  1925-?. b/d

Posterunkowy

Niewalda Jan

Na służbie w Szarleju w latach  1930-1931. b/d

Posterunkowy

Nowak Franciszek

Na służbie w Szarleju w latach 1925-1928 oraz 1929-?. b/d

Posterunkowy

Ochojski Ernest

Na służbie w Piekarach Śląskich w roku 1939. b/d

Posterunkowy

Operchalski Paweł

Na służbie w Szarleju w latach 1922,1923-?. b/d

Posterunkowy

Osoba Augustyn

Na służbie w Szarleju w roku 1922-?. b/d

Posterunkowy

Otrząska Stanisław

Na służbie w Szarleju w roku 1922-1923, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Posterunkowy

Pianka Władysław

Na służbie w Piekarach Śląskich w latach 1936-1938. b/d

Posterunkowy

Pietryga Jan

Na służbie w Szarleju w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Pietryga Józef

Na służbie w Szarleju w latach 1928-?. b/d

Posterunkowy

Pięta Józef

Urodzony 09.11.1893 w Królewskiej Hucie (Chorzów). Na służbie w Szarleju w latach 1932-?.

Posterunkowy

Pluta Karol

Na służbie w Szarleju w roku 1923-?. b/d

Posterunkowy

Porada Piotr

Na służbie w Szarleju w roku 1922?-1923? Oraz >1928<. b/d

Posterunkowy

Preger Wilhelm

Na służbie w Szarleju w latach 1929-1939. b/d

Posterunkowy

Przybylski Piotr

Na służbie w Szarleju w latach 1926-?. b/d

Posterunkowy

Reichmann Karol

Na służbie w Szarleju w roku 1922, 1923-1925 oraz w roku 1927. b/d

Posterunkowy

Rożanka Jan

Na służbie w Szarleju w latach 1927-1928. b/d

Posterunkowy

Rybok Marcin

Na służbie w Szarleju (prawdopodobnie posterunek graniczny) w roku 1923, następnie zwolniony na własną prośbę. b/d

Posterunkowy

Sitek Robert

Urodzony 04.10.1905 w Czyżowicach, powiat rybnicki. Służbę w Szarleju pełnił w latach 1928-1932. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Posterunkowy

Skrzyniarz Antoni

Urodzony 30.05.1901 w Dolczej Wielkiej, powiat mielecki. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921. Służbę w Szarleju pełnił w latach 1925 – IX.1939 

Posterunkowy

Smaczny Alfons

b/d

Posterunkowy

Smoleń Piotr

Na służbie w Szarleju w latach 1923, następnie zwolniony dyscyplinarnie. b/d

Posterunkowy

Sroka Ludwik

Na służbie w Szarleju w latach 1922,1923-?. b/d

Posterunkowy

Swadek Karol

Na służbie w Szarleju w latach 1922-1923. b/d

Posterunkowy

Szary Paweł

Na służbie w Szarleju w roku 1928/ b/d

Posterunkowy

Szczęsny Wojciech

Na służbie w Szarleju w latach 1925-?. b/d

Posterunkowy

Szeliga Jan

Urodzony 31.05.1895 w Radzionkowie. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich, pełnił w latach 1924-1939

Posterunkowy

Szmidt Maksymilian

Na służbie w Szarleju w roku 1923-1926 oraz 1927-1929. b/d

Posterunkowy

Sznura Sylwester

Na służbie w Szarleju (posterunek graniczny) w latach 1923-1924. b/d

Posterunkowy

Szolo Edward

Na służbie w Szarleju w latach 1922,1923-?. b/d

Posterunkowy

Szwagiel Wiktor

Urodzony 27.02.1898 w Lesku. Odznaczony Krzyżem Walecznych; Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921; Medalem za Długoletnią Służbę, oraz pośmiertnie Brązowym Krzyżem Zasługi. Zamordowany 14.08.1939 roku w Piekarach Śląskich. Służbę w Szarleju, a następnie w Piekarach Śląskich pełnił w latach 1924-1939

Posterunkowy

Ślusarczyk Stanisław

Na służbie w Szarleju w roku 1922, następnie wydalony. b/d

Posterunkowy

Toma Wilhelm

Na służbie w Szarleju w latach 1923,1924,1925-?. b/d

Posterunkowy

Walczybok Franciszek

Urodzony 3.11.1898 w Godziętowach. Służbę w Szarleju pełnił w latach 1928-1936, oraz prawdopodobnie w latach 1938-1939. Zamordowany w Twerze (Zbrodnia Katyńska)

Posterunkowy

Widerka Alfons

Na służbie w Szarleju w roku 1922, następnie wydalony.

Posterunkowy

Zając Ignacy

Na służbie w Szarleju w latach 1922-1923< . b/d

Posterunkowy

Zyta Stanisław

Urodzony 07.05.1913 w Młynach, pow. wieluński. Na służbie w Piekarach Śląskich w roku 1939. b/d

Starszy Woźny

Bugdoł Józef

Urodzony 14.09.1882 w Czernicy, powiat Rybnicki. Na służbie w Szarleju od roku 1930 do 1934. Zmarł 23.01.1934 roku

Starszy Woźny

Gerlich Karol

Na służbie w Szarleju w latach 1928-1930. b/d

Pomocnik Woźnego

Franielczyk Grzegorz

Na służbie w Piekarach Śląskich w roku 1939. b/d

 


Epilog

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w sierpniu 1939 roku, formacje Policji Województwa Śląskiego na naszym terenie podjęły wraz z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną i Samoobroną Powstańczą ciężar walk z niemiecką formacją dywersyjną Sonderformation „Ebbinghaus”, potocznie zwaną Freikorpsem. 14 sierpnia 1939 roku z rąk dywersantów na terenie naszego miasta zginął posterunkowy Wiktor Szwagiel – ostatni zabity na służbie policjant w okresie pokoju II Rzeczpospolitej Polskiej. Po 20 sierpnia nasiliły się ataki dywersantów niemieckich, szczególnie w sąsiedztwie piekarskich kopalni.

W nocy z 2 na 3 września 1939 roku Policja Województwa Śląskiego otrzymała rozkaz wycofania się wraz z wojskiem na wschód. Od 11 września policja pełniła rolę Żandarmerii Wojskowej, wycofując się wraz z Wojskiem Polskim. Dla wielu śląskich funkcjonariuszy droga na wschód okazała się tą ostatnią. Dużą część kadry policyjnej wymordowali Sowieci w zbrodni katyńskiej. Funkcjonariusze, którzy pozostali na terenie niemieckiej strefy okupacyjnej, a którzy mieli dorobek powstańczy i plebiscytowy, musieli ukrywać się do zakończenia wojny. Ci, którzy wpadli w ręce Niemców, byli wysyłani do obozów pracy i obozów koncentracyjnych. Funkcjonariusze, którzy z kolei nie mieli przeszłości powstańczej, byli wcielani do Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa. Ludzie ci często współpracowali ze strukturami polskiego podziemia niepodległościowego.

Po zakończeniu wojny garstka ocalonych była wcielana do powstającej Milicji Obywatelskiej w celu wyszkolenia nowych kadr. Po krótkim okresie służby byli zwalniani i szykanowani przez władzę PRL.

 

Źródła:

 • Archiwum Państwowe w Katowicach - Zespół 38 PWŚl / w szczególności jednostki 1-10; 72-106
 • Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie - Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych
 • www.wikipedia.pl

 

Chciałbym złożyć podziękowania na ręcę Moniki Tomys za korektę tekstu (bez tabel osobowych). Wiem, że było to trudne zadanie :) Dziękuję także Darkowi Dobrzańskiemu. Opis posterunków oparty jest na jego tekście pochodzacym z naszej wspólnej książki pt. Wspomnienie Wiktora Szwagla oraz historia piekarskiej Policji.

 

 

2 komentarzy

 • Anna
  Anna piątek, 04 listopad 2022 19:46 Link do komentarza

  I o moim pradziadku Pan wspomniał - Pawle Bąk

 • jozchr
  jozchr poniedziałek, 12 wrzesień 2022 14:31 Link do komentarza

  Panie Leszku, wspaniałe, profesjonalne opracowanie. Gratuluję. Od kilku lat gromadzę materiały na temat Posterunku PWŚL w Nakle Śląskim. Gdyby pan znalazł czas, chętnie bym się z Panem spotkał.
  jozef.chromik@interia.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.